Vedtægter

             CAD – oldtimer veteranbil 
                  værkstedsmuseum

                       Vedtægter

 

1.       Foreningens navn.

CAD - oldtimer  Automobilværkstedsmuseum.

 

2.      Foreningens hjemsted er Norddjurs kommune.

 

3.     Automobilværkstedsmuseets formål er at bevare og formidle kendskabet til auto fagets ældre traditioner og arbejdsmetoder, samt indsamle gamle værktøjer og autodele og – med tiden hele oldtimer biler. De indsamlede effekter skal indgå i det arbejdende værksted.

 

4.    Enhver med interesse for gamle biler og autofaget kan optages som medlem. De enkelte medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld, og har ved udtræden ikke krav på andel af foreningens formue.

 

5.       Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 6 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
Medlem nr. 7 kommer fra CAD’s lokalforening Randers.

 

Efter tur går 3 medlemmer på ulige årstal og 4 medlemmer på lige årstal.
1’ afgang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

 

6.      Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 medlemmer er til stede, og beslutninger træffes  ved simpelt flertal.

                  

I tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende

 

Foreningen tegnes af formanden, eller af næstformanden og kassereren i forening.

 

Foreningens regnskab følger kalenderåret

 

Kontingent betales en gang årligt.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt, senest 1. december i kalenderåret.

 

7.     Ordinær generalforsamling afholdes i hvert år i marts måned.

 

Medlemmerne indkaldes via brev 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

 

Medlemsforslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

          1.   Valg af dirigent.

 

          2.   Aflæggelse af formandens beretning.

 

          3.   Aflæggelse af regnskab.

 

          4.   Fastsættelse af kontingent.

 

          5.    Forslag fra bestyrelsen.

 

          6.   Indkomne forslag fra medlemmer.

 

          7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

          8.    Valg af suppleant, der skal vælges 2 hvert år.

 

          9.   Valg  af en revisor for 2 år og revisor suppleant for 1 år. Første gang  vælges 2 revisorer, og det følgende år afgår den ene revisor efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

 

          10.     Eventuelt.

 

           Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og alle  vedtagelser sker efter simpelt flertal blandt de fremmødte. Dog kræves der  til vedtægtsændringer og eventuel opløsning ¾ flertal af de fremmødte.

 

8.    Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes skriftligt sammen med indkaldelse til generalforsamling.

 

9.   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når formanden skønner det nødvendigt, og skal indkaldes når 5 bestyrelsesmedlemmer eller ½ delen af medlemmerne skriftligt forlanger det.

 

10.   Hvis foreningen ophører skal lånte effekter med tilbageleveringsaftale returneres til udlåner/giver.

 

                                                 Gen optrykket den 23. aug. 2007.   E.Toft

 

Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.